Montag, 10. Mai 2021

 Programmkorrektur / Διόρθωση προγράμματος

Mai / Μαίου

2021

Dienstag, 9. März 2021Χριστός ανέστη - Αληθώς ανέστη
Καλό και ευλογημένο Πάσχα!

Christus ist auferstanden - Er ist wahrhaft auferstanden
Ein Frohes und Gesegnetes Osterfest!Dienstag, 12. Januar 2021

Donnerstag, 24. Dezember 2020

Die Gemeinde der Drei Hierarchen, Würzburg und Unterfranken wünscht Ihnen ein 
Frohes und Gesegnetes Weihnachtsfest!


Η ενορία τών Τριών Ιεραρχών Βυρτζμπούργκ και Κατο Φραγκονίας σας ευχόμαστε
Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα! ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ / Weihnachtsbotschaft des Patriarchen:

 Μήνυμα Χριστουγέννων 2020, Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης, Αὐγουστίνου / Weihnachtsbotschaft 2020 des Metropoliten von Deutschland und Exarchen von Zentraleuropa, Augoustinos:

Samstag, 1. August 2020Die neuen Kalender 2021 sind da......


                           τα νέα ημερολόγια 2021 είναι εδώ......

Preis / τιμή : € 6,00

Donnerstag, 14. Mai 2020

Hirtenbrief an den Klerus und das Kirchenvolk der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland

Liebe orthodoxe Christen in Deutschland, Christus ist auferstanden!

Seine Allheiligkeit der Ökumenische Patriarch Bartholomaios hat auf eine aktuelle Anfrage wie folgt geantwortet:

„Die Kirche Christi befolgt die Aufforderung ihres Stifters ‚gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist‘ (Mt 22,21) und hat stets die hohe Verantwortung des Staates, seine eigenen Angelegenheiten zu regeln, anerkannt, gleichzeitig aber für sich selbst das heilige und nicht auszulöschende Recht vorbehalten, das, was sie empfangen hat, zu bewahren, ihr kirchliches Leben zu organisieren und die heiligen Sakramente (Mysterien) gemäß ihrer kanonischen und ekklesiologischen Tradition und ihrem Selbstverständnis zu feiern.

In diesem Geist hat die Kirche die jeweiligen außerordentlichen einschränkenden Maßnahmen akzeptiert, die von den einzelnen Staaten wegen der vorherrschenden Covid 19-Pandemie verhängt wurden. Die Tatsache, dass die Kirche das vorübergehende Verbot von Gottesdiensten in Anwesenheit von Gläubigen im Kirchengebäude akzeptiert hat, bedeutet aber nicht, dass sie über die orthodoxe Frömmigkeit (Glaubenspraxis) und insbesondere über das Sakrament der Sakramente ihres Lebens, die heilige Eucharistie und die Art und Weise ihrer Spendung verhandeln kann und will. Die Große Kirche Christi, das Ökumenische Patriarchat, hält unerschütterlich an der gottgebenen orthodoxen Lehre über die heilige Eucharistie fest.“

Das Wort unseres Patriarchen ist eindeutig und bringt das Selbstverständnis der Orthodoxen Kirche und aller ihrer Mitglieder auf der ganzen Welt zum Ausdruck. Allerdings sind im Zusammenhang mit der Wiederöffnung der Kirchen im Bundesgebiet staatliche Verordnungen erlassen worden, die neben den anderen Vor-sorgemaßnahmen, die wir selbstverständlich übernommen haben, so weit gehen, auch die Art und Weise der Spendung der heiligen Kommunion zu regeln, d.h. ihren Empfang mit dem Löffel aus dem Kelch zu untersagen.

Deshalb teile ich Ihnen in großer Betroffenheit mit, dass, solange die besagten staatlichen Verordnungen gelten, wir zwar alle in die Kirche gehen können, aber nicht alle zur hl. Kommunion gehen dürfen, mit Ausnahme der zelebrierenden Priester.

Dabei gelten der „Maßnahmenkatalog zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus“ vom 30. April 2020, die „Praktischen Hinweise für unsere Gläubigen“ vom 1. Mai 2020 und der „Zusätzliche Maßnahmenkatalog zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus“ vom 13. Mai 2020 uneingeschränkt bis auf weiteres.

Dieser obligatorische Ausschluss unserer Gläubigen vom Empfang der heiligen Eucharistie ist für mich die schmerzlichste und schwierigste Entscheidung, die ich in meinem vierzigjährigen Dienst als Metropolit von Deutschland treffen musste. Ich bete inbrünstig zum Herrn der Herrlichkeit, dass ich sie so schnell wie möglich rückgängig machen kann.

Bonn, 13. Mai 2020

In väterlicher Liebe
Euer Metropolit
+ Augoustinos von DeutschlandΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας, Χριστὸς ἀνέστη!

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀπαντώντας σὲ ἐπίκαιρο ἐρώτημα γράφει τὰ ἑξῆς.

«Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὑπακούοντας στὴν προτροπὴ τοῦ Ἱδρυτῆ της «ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Ματθ. κβ´, 21), ἀναγνώριζε ἀνέκαθεν τὴν ὑψηλὴ εὐθύνη τοῦ Κράτους νὰ διαχειρίζεται τὰ τοῦ οἴκου του, διατηροῦσε δὲ καὶ γιὰ τὸν ἑαυτό της τὸ ἱερὸ καὶ ἀπαράγραπτο δικαίωμα νὰ διαφυλάσσει ἀμετακίνητα ὅσα παρέλαβε, νὰ ὀργανώνει τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ καὶ νὰ τελεῖ τὰ ἅγια μυστήρια σύμφωνα μὲ τὴν κανονικὴ καὶ ἐκκλησιολογική της παράδοση καὶ αὐτοσυνειδησία.

Στὸ πνεῦμα αὐτό, ἡ Ἐκκλησία δέχθηκε πρὸς καιρὸν τὰ ἔκτακτα περιοριστικὰ μέτρα, τὰ ὁποῖα ἐπιβλήθηκαν ἀπὸ τὰ ἐπὶ μέρους κράτη λόγῳ τῆς σοβούσης πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID - 19. Τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ἀποδέχθηκε τὴν προσωρινὴ ἀπαγόρευση τῆς τελέσεως τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν στοὺς ναοὺς μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν, δὲν σημαίνει ὅτι μπορεῖ καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ διαπραγματεύεται γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη εὐσέβεια καὶ ἰδίως γιὰ τὸ μυστήριο τῶν μυστηρίων τῆς ζωῆς της, τὴν Θεία Εὐχαριστία, καὶ γιὰ τὸν τρόπο μεταδόσεώς της. Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία ἐμμένει ἀκλόνητα στὴν θεόσδοτη Ὀρθόδοξη διδασκαλία γιὰ τὴν Θεία Εὐχαριστία».

Ὁ λόγος τοῦ Πατριάρχου μας εἶναι ξεκάθαρος καὶ ἐκφράζει τὴν αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ὅλων τῶν μελῶν της ἀπανταχοῦ τῆς γῆς. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, ἐν ὄψει τοῦ ἀνοίγματος τῶν ἱερῶν ναῶν στὴν γερμανικὴ ἐπικράτεια, ἐκδόθηκαν Νομοθετικὰ Διατάγματα, τὰ ὁποῖα, ἐκτὸς τῶν ὑπολοίπων μέτρων ἀσφαλείας ποὺ αὐτονοήτως ἤδη υἱοθετήσαμε, φθάνουν μέχρι τοῦ σημείου νὰ ρυθμίζουν καὶ τὸν τρόπο τῆς Θείας Μεταλήψεως, νὰ ἀπαγορεύουν δηλαδὴ τὴν Θεία Κοινωνία ἀπὸ τὸ ἅγιο Ποτήριο μὲ τὴν χρήση τῆς ἁγίας Λαβίδος.

Ὡς ἐκ τούτου, μὲ βαθὺ πόνο σᾶς ἐνημερώνω ὅτι, μέχρι τὴν παύση τῆς ἰσχύος τῶν ἀνωτέρω Νομοθετικῶν Διαταγμάτων, ἐνῶ μποροῦμε ὅλοι νὰ ἐκκλησιαζόμαστε, δὲν μποροῦμε ὅμως ὅλοι νὰ μεταλαμβάνουμε, παρὰ μόνον οἱ λειτουργοὶ ἱερεῖς.

Ἐξυπακούεται ὅτι ἰσχύουν στὸ ἀκέραιο καὶ μέχρι νεωτέρας ἀποφάσεως τὰ Μέτρα γιὰ τὴν Ἀποφυγὴ Διαδόσεως τοῦ Κορωνοϊοῦ τῆς 30ῆς Ἀπριλίου 2020, οἱ Πρακτικὲς Ὁδηγίες πρὸς τοὺς Πιστούς μας τῆς 1ης Μαΐου 2020 καὶ τὰ Συμπληρωματικὰ Μέτρα γιὰ τὴν Ἀποφυγὴ Διαδόσεως τοῦ Κορωνοϊοῦ τῆς 13ης Μαΐου 2020.

Ὁ ἀναγκαστικὸς ἀποκλεισμὸς τῶν πιστῶν μας ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία εἶναι τὸ πιὸ θλιβερὸ καὶ ὀδυνηρὸ μέτρο ποὺ ἀναγκάστηκα ποτὲ νὰ λάβω στὴν σαραντάχρονη ἐκκλησιαστικὴ διακονία μου ὡς Μητροπολίτης Γερμανίας. Προσεύχομαι θερμὰ στὸν Κύριο τῆς δόξης νὰ ἀνακαλέσω τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τὸ συντομώτερο δυνατό.

Βόννη, 13 Μαΐου 2020

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη
ὁ Μητροπολίτης σας
+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος